Algemene Voorwaarden

1. Definities

De in onderhavige algemene voorwaarden gebruikte begrippen en uitdrukkingen hebben de volgende betekenis :
VoipCenter : een PBX software platform van YOCAN BVBA - Opensource Network Services, met maatschappelijke zetel te Franklin Rooseveltlaan 349/B1 9000 Gent.
Dienst : de Hosted (of online) telefooncentrale software die aan de opdrachtgever wordt geleverd overeenkomstig de van toepassing zijnde overeenkomst. De software behandelt een inkomende oproep (ontvangen via de Provider van de Opdrachtgever) volgens de instellingen van Opdrachtgever in deze software. De software stuurt een uitgaande oproep naar de Provider van de Opdrachtgever voor verder afhandeling.
Provider : voor de terminatie van gesprekken naar andere netwerken is een VoIP-provider nodig. Dit is een partij, in het bezit van een geldige BIPT licentie, die zorgt voor de interconnectie van het VoipCenter platform met de andere telefonie-netwerken voor inkomende en uitgaande oproepen die niet bestemd zijn intern op het VoipCenter-netwerk. Opdrachtgever is volledig vrij in zijn keuze van provider.
Apparatuur : de IP-telefoontoestellen, ATA's (Analogue Telephony Adaptor) en netwerkelementen zoals switches of routers, die de opdrachtgever in staat stelt en hem toelaat de Dienst te gebruiken. De apparatuur wordt door de opdrachtgever zelf of via Yocan BVBA aangekocht. Yocan BVBA kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor apparatuur waarvoor het niet als verantwoordelijke is opgegeven via offerte of verkoopsfactuur.
Hosting Provider: VoipCenter doet voor de hosting van het VoipCenter-platform beroep op derden. Dit betreft de huur van 1 of meerdere servers in een datacenter.
IP Transit Provider: VoipCenter doet voor de hosting van het VoipCenter-platform beroep op derden. Dit betreft de huur van 1 of meerdere ip transit links in een datacenter.
Noodwerkzaamheden : Alle werkzaamheden die op het moment dat zij voorgesteld worden, noodzakelijk zijn voor het beëindigen of het voorkomen van al dan niet bestaande of dreigende omstandigheden, die (a) een gevaar kunnen betekenen voor mensen of goederen, (b) een onderbreking kunnen veroorzaken aan een om het even welke door Yocan BVBA geleverde dienst, of in voorkomend geval, een storing teweeg kunnen brengen op de functies waartoe Yocan BVBA toegelaten of verplicht is krachtens de wet, reglementeringen of exploitatievergunningen of (c) schade kunnen toebrengen aan Yocan BVBA of de backbone providers, evenals alle andere werkzaamheden die in bovengenoemde omstandigheden redelijkerwijze vereist zijn.
Overeenkomst : De Overeenkomst voor het gebruik van de PBX-software, met inbegrip van de Bijzondere en Algemene voorwaarden alsook met eventuele bijlagen en opdrachten die naar de Overeenkomst verwijzen.
Overmacht : Elke gebeurtenis die aan de controle en buiten de wil om van een van de partijen ontsnapt en die zijn invloed heeft op de uitvoering van de verbintenissen die elke Partij krachtens de Overeenkomst op zich heeft genomen. Hieronder worden, bij wijze van voorbeeld, de volgende feiten verstaan : brand, stroompanne, wateroverlast, explosie, ongeval, oorlog, staking, embargo, daad van de overheid, beslissing van een burgerlijke of militaire overheid, onmogelijkheid om het vereiste materiaal of personeel te bekomen, gedistribueerde netwerkaanval (vb ddos), sectoriële conflicten en daden van gelijk welke telecommunicatie dienstverlener of partner.
Partijen : Elke Partij die de Overeenkomst heeft onderschreven.
Tarief : De door Yocan bvba toegepaste prijzen voor de Dienst.
Vertrouwelijke informatie : Elke informatie in gelijk welke vorm, die door de Partijen als vertrouwelijk wordt omschreven of die betrekking heeft op zaken, cliënteel, produkten, onderzoeksresultaten, zakengeheimen, know-how of personeel van de ene Partij die normalerwijze als vertrouwelijk dient omschreven te worden door de ene Partij.

2. Dienst

2.1 De opdrachtgever erkent op de hoogte te zijn van de voorwaarden en de toepassingen van de Dienst.
2.2 De Dienst bestaat enerzijds uit het tot stand brengen van VoIP communicaties naar de provider van de opdrachtgever, teneinde deze provider de communicatie kan maken naar het door de opdrachtgever gevormde telefoonnummer. Anderzijds bestaat de dienst uit het aanbieden van professionele PBX-functionaliteit via een hosted VoIP-telefooncentrale om inkomende oproepen, komende van de provider van de Opdrachtgever, te ontvangen en te behandelen. In uitvoering van de contractuele bepalingen die opgenomen zijn of volgen uit de Overeenkomst, is het de opdrachtgever enkel toegelaten de Dienst te gebruiken binnen de grenzen van deze bepalingen.
2.3 De Dienst kan enkel worden opgeleverd of verlengd indien betaling voor de Dienst tijdig werd ontvangen.
2.4 Yocan BVBA behoudt zich het recht de Dienst eenzijdig tijdelijk stop te zetten mits naleving van een voorafgaande kennisgeving op het facturatie mailadres van de opdrachtgever, volgend op een reeds verstuurde herinnering op een nog onbetaalde factuur. Na betaling van het openstaande bedrag zal de Dienst opnieuw geactiveerd worden.
2.5 De Opdrachtgever is op de hoogte van de onbereikbaarheid van noodnummers door het nomadisch karakter van Voice over IP. Indien de Provider van de Opdrachtgever wel ondersteuning biedt voor noodnummers, dan zullen deze tevens via de VoipCenter PBX software bereikbaar zijn voor de Opdrachtgever.

3. Apparatuur

3.1 De opdrachtgever moet voor de totstandkoming van de Dienst beschikken over een geldige internetverbinding bij een telecomprovider. Verder dient hij in te staan en is hij alleen aansprakelijk voor de keuze, de verwerving, de installering en de werking van de Apparatuur. De opdrachtgever is verplicht na te gaan of de Apparatuur die hij verwerft, gehomologeerd is en geïnstalleerd wordt door hiertoe gemachtigde personen en met naleving van de van kracht zijnde wetgevingen en reglementeringen.
3.2 Yocan BVBA zal nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld, om gelijk welke reden ook, voor een niet behoorlijke werking van de apparatuur
3.2.1 waarvoor het via offerte of verkoopsfactuur niet als verantwoordelijke werd opgegeven.
3.2.2 door gebruikerssporen en na het verloop van de garantieperiode
3.3 Yocan BVBA zal nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld, om gelijk welke reden ook, voor een niet behoorlijke werking van de dienst
3.3.1 omwille van slecht geconfigureerde netwerkelementen waarvoor het via offerte of verkoopsfactuur niet als verantwoordelijke werd opgegeven.
3.3.2 omwille van slecht geconfigureerde IP-telefoontoestellen, ATA's of softphones waarvoor het via offerte of verkoopsfactuur niet als verantwoordelijke werd opgegeven.
3.3.3 door het falen van systemen bij partners waarmee Yocan BVBA samenwerkt en waarvoor het in 2.2 Dienst niet als verantwoordelijke werd opgegeven

4. Gesprekskosten

4.1 Gesprekskosten zullen door de provider gefactureerd worden aan de opdrachtgever.
4.2 Alle vragen met betrekking tot de facturatie van de gesprekskosten dienen door de Opdrachtgever gericht te worden aan zijn provider.

5. Telefooncentrale

5.1 De huur van een hosted telefooncentrale dienst zal door Yocan BVBA gefactureerd worden aan de opdrachtgever
5.2 De Dienst zal gefactureerd worden tegen de prijzen zoals bepaald op de website www.voipcenter.be. De opdrachtgever erkent bij het aanvragen van de Dienst voldoende geïnformeerd te zijn over de hoogte en de samenstelling van deze prijzen. De thans geldende tarieven zijn te raadplegen via www.voipcenter.be.
5.3 Yocan BVBA behoudt zich het recht om eenzijdig de tarieven te wijzigen. Yocan BVBA zal de opdrachtgever van elke verhoging van de tarieven in kennis stellen op het door de Opdrachtgever opgegeven contact mailadres en dit ten minste zeven dagen voor de inwerkingtreding van het nieuwe tarief. De opdrachtgever wordt geacht met alle verminderingen van het Tarief in te stemmen zonder hiervan noodzakelijkerwijze vooraf in kennis te zijn gesteld.
5.4 De Prijzen zijn exclusief BTW of enige andere belasting. Op het moment van de facturering zal Yocan BVBA de van toepassing zijnde BTW en andere belastingen aanrekenen tegen de geldende tarieven.
5.5 De maandelijkse kostprijs van de PBX-dienst wordt verminderd met 2% bij het kiezen van een facturatieperiode van 6 maand. De maandelijkse kostprijs van de PBX-dienst wordt verminderd met 5% bij het kiezen van een facturatieperiode van 12 maand.
5.6 De factuur omvat steeds de periode volgend op de huidige periode waarin de Dienst wordt afgenomen. De continuïteit van de software is enkel verzekerd wanneer de aankomende periode werd betaald vooraleer deze periode ingaat.
5.7 Elke factuur van Yocan BVBA dient binnen de dertig dagen na factuurdatum te worden betaald. Bij gebreke aan enig schriftelijk protest gedurende de eerste 5 dagen, wordt de factuur geacht te zijn aanvaard voor het geheel van haar vermeldingen.
5.8 Wanneer op vervaldatum nog geen betaling werd ontvangen, kan Yocan BVBA beslissen de PBX-dienst stop te zetten.
5.9 Bij iedere nieuwe bestelling zal een éénmalige activatiekost van 25 EUR in rekening woirden gebracht.

6. E.164 telefoonnnummers: aanvraag en portatie

6.1. Opdrachtgever kan via VoipCenter nieuwe telefoonnummers bij Intertel bvba bekomen, alsook bestaande telefoonnummers overdragen van de huidige provider naar Intertel bvba. Yocan BVBA kan hierin de communicatie verzorgen. Indien Opdrachtgever een andere provider verkiest, dient Opdrachtgever zelf in te staan voor het bekomen of overdragen van de telefoonnummers, alsook voor alle communicatie hieromtrent.
6.2. Voor de overdracht van 1 of meerdere telefoonnummers via Intertel bvba dient opdrachtgever het passende LOA-document aan VoipCenter of Intertel bvba te bezorgen.
6.3. Opdrachtgever blijft ten allen tijde eigenaar van zijn telefoonnummers.
6.3. De portatie van een telefoonnnummer is mogelijk, rekening houdend met volgende punten:
6.3.1. het telefoonnnummer moet een enkelvoudig analoog nummer zijn dat niet behoort tot een grotere range
6.3.2. indien wel behorend tot een grotere range, moet de volledige range worden overgedragen
6.3.3. portatie van een telefoonnnummer heeft een doorlooptijd van 7 tot 10 werkdagen.
6.3.4. er kan een éénmalige kost worden aangerekend door de provider.
6.3.5. eventuele andere opmerkingen en/of voorwaarden die door de Provider van de Opdrachtgever gelden
6.4 De kostprijs voor de telefoonnummers zal gefactureerd worden door de Provider van de Opdrachtgever rechtstreeks aan de Opdrachtgever.
6.5 VoipCenter zal de ontvangen gegevens behandelen zoals overeengekomen in artikel 14.

7. Privacy

Wanneer u zich registreert vragen wij u bepaalde persoonlijke informatie om de werking van uw account te garanderen. Deze gegevens worden bijgehouden in een database. De gegevens worden onder geen beding doorgegeven aan derden.
Wij gebruiken uw informatie om:

  • met u te communiceren
  • u op de hoogte te brengen van de onze diensten en aanbiedingen

De Opdrachtgever kan ten allen tijde zelf zijn gegevens beheren via het controlepanel van de VoipCenter cloud software.

8. Garanties

8.1 Er bestaan geen andere uitdrukkelijke of van rechtswege uit de wet voortvloeiende of andere stilzwijgende garanties, toezeggingen of overeenkomsten, dan deze welke uitdrukkelijk in de Overeenkomst zijn overeengekomen. Stilzwijgende garanties worden uitdrukkelijk uitgesloten.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Yocan BVBA verbindt zich ertoe om de kwaliteit van de Dienst te behouden overeenkomstig de kwaliteitscriteria zoals deze van toepassing zijn in de sector waar identieke diensten worden verstrekt.
9.2 Voor het geval Yocan BVBA zou kunnen aansprakelijk worden gesteld krachtens de Overeenkomst, of krachtens de wet, wordt de Aansprakelijkheid in voorkomend geval beperkt tot maximaal 3 keer het maandbedrag van de afgenomen Dienst.
9.3 Yocan BVBA zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden door de Opdrachtgever of door zijn rechthebbenden voor de directe, indirecte, voorzienbare en onvoorzienbare schade die het gevolg is van een tekortkoming, een opschorting of een storing in de Dienst of van een vertraging of fout in de transmissie.
9.4 Yocan BVBA zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor welkdanige schade die het gevolg is van interferenties van derden met de informaticasystemen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de goede werking, bescherming en beveiliging van zijn informaticasystemen.
9.5 Yocan BVBA zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor het niet bereikbaar zijn van telefoon- of faxnummers van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is voldoende op de hoogte van de rol van de provider hierin en ook zelf verantwoordelijk voor alle communicatie naar zijn provider om dergelijke problemen te melden.
9.6 Yocan BVBA zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden door de Opdrachtgever of door zijn rechthebbenden voor de Dienst waarin het in deze voorwaarden niet als verantwoordelijke wordt opgegeven (artikel 2. Dienst).

10. Inwerktreding, duur en einde

10.1 De Overeenkomst is bindend voor de Opdrachtgever vanaf de datum van aanvraag van de Dienst via het bestelformulier op www.voipcenter.be. De gevolgen van de Overeenkomst zullen echter opgeschort worden tot de inwerkstelling van de Dienst. De Dienst zal in werking worden gesteld binnen een redelijke termijn na ontvangst van betaling van de pro forma facturatie. De eventuele kosten verbonden aan de inwerkingtreding, hieronder inbegrepen, de aansluiting en de programmering, zullen aan de opdrachtgever gefactureerd worden overeenkomstig het Tarief.
10.2 De Overeenkomst wordt afgesloten voor een duurtijd zoals opgegeven door de Opdrachtgever bij de creatie van zijn PBX-account. De Overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor eenzelfde duurtijd, indien deze inmiddels door de Opdrachtgever nog niet werd gewijzigd.
10.3 Elke Partij heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen.
10.3.1 Indien de andere Partij de Overeenkomst schendt en deze schending niet kan hersteld worden.
10.3.2 Indien de andere Partij de Overeenkomst schendt op een wijze dat die schending nog kan hersteld worden, doch de andere Partij nalaat de schending binnen vijftig (50) dagen na kennisgeving hiervan te herstellen.
10.3.3 Indien er gedurende een periode van meer dan drie maanden geen Dienst meer werd verleend.
10.3.4 Indien de andere Partij of indien een gedeelte van de activiteiten van de andere Partij, het voorwerp uitmaken van een vrijwillige of gedwongen vereffening, of indien de andere Partij beslist over te gaan tot ontbinding ( behoudens een bonafide ontbinding in geval van fusie of herstructurering waarbij de solvabiliteit niet wordt aangetast.) of indien een bevoegde gerechtelijke instantie een beslissing neemt in deze zin of indien de andere Partij het voorwerp uitmaakt van een administratieve beslissing in deze zin of van een akkoord met haar schuldeisers, of indien de andere Partij haar activiteiten staakt of dreigt te staken.
10.4 Yocan BVBA heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen:
10.4.1 Indien één of meerdere facturen, die betaalbaar zijn overeenkomstig artikel 5, niet tijdig werden betaald.
10.5 Ingeval van beëindiging van de Overeenkomst, zal er onmiddellijk een einde worden gemaakt aan de levering van de Dienst zonder hierdoor afbreuk te doen aan de rechten en de verplichtingen die de Partijen op dat moment hebben.
10.6 Het beëindigen van de Overeenkomst door Opdrachtgever dient te gebeuren middels een aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van Yocan BVBA.

11. Verplichtingen van de opdrachtgever

11.1 De opdrachtgever verbindt er zich toe de Dienst niet voor onwettelijke of immorele doeleinden te gebruiken. De opdrachtgever zal Yocan BVBA vergoeden voor alle aansprakelijkheid die Yocan BVBA heeft opgelopen door de schending door de Opdrachtgever.

12. Nietigheid

Indien een rechterlijke instantie of een andere overheidsinstantie een van de bepalingen in de Overeenkomst ongeldig, nietig of niet-uitvoerbaar verklaart, dan blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst niettemin wettig, geldig en uitvoerbaar, onder voorbehoud echter dat elke Partij is toegestaan de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de ongeldige, nietige of niet-uitvoerbare bepaling van wezenlijk belang is voor de Overeenkomst.

13. Wijzigingen

De opdrachtgever wordt op de hoogte gebracht van wijzigingen aan deze overeenkomst, op het door de opdrachtgever opgegeven contact mailadres. De opdrachtgever heeft de kans om kosteloos het contract op te zeggen indien deze zich niet kan vinden in de aangepaste overeenkomst. Dit dient te gebeuren middels een aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van Yocan BVBA binnen de eerste 7 dagen. Daarna wordt verondersteld dat de opdrachtgever zich akkoord verklaard met de nieuwe Algemene Voorwaarden.
De Opdrachtgever wordt verondersteld zich akkoord te hebben verklaard met de nieuwe Algemene Voorwaarden na betaling van de daaropvolgende factuur voor de Dienst.

14. Geheimhouding

14.1 Onder voorbehoud van artikel 14, tweede lid, verbindt iedere Partij er zich toe om :
14.1.1 De vertrouwelijke informatie enkel te gebruiken in het kader van de Overeenkomst.
14.1.2 Geen vertrouwelijke informatie bekend te maken aan derden, tenzij met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.
14.2 De bepalingen van artikel 14 eerste lid zijn niet van toepassing op vertrouwelijke informatie die :
14.2.1 Behoort tot de algemene kennis, behalve wanneer die het gevolg zou zijn van een schending van artikel .
14.2.2 Onafhankelijk is of werd ontwikkeld door de Partij, die deze informatie heeft ontvangen van de andere Partij.
14.2.3 Werd bekend gemaakt krachtens een wettelijke bepaling of ingevolge een beslissing van een gerechtelijke instantie of van een bevoegde overheid.

15. Geen afstand van recht

Indien een Partij nalaat een krachtens de Overeenkomst verleend recht uit te oefenen of uit te voeren, dan zal dit niet worden geacht een afstand van dat recht (of enig ander recht) te zijn, noch zal hierdoor de toepassing of de gedwongen uitvoering van dat recht onmogelijk worden, noch zal dit kunnen beschouwd worden als een verzaking aan dat recht of enig ander recht.

16. Toepasselijk recht en bevoegde Rechtbanken

De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht en zal dienovereenkomstig dienen te worden geïnterpreteerd. De rechtbanken te Gent zijn uitsluitend bevoegd om uitspraak te doen over ieder mogelijke betwisting aangaande de Overeenkomst.